ਤਨਾਵ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਤਨਾਵ ਦਾ ਇਲਾਜ

ਤਨਾਵ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਗਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਬਿਗਾੜਦੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ, ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀਵਨ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਘਟਣਾ ਤੋਂ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਉੱਤੇ ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਿਆ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਨਾਅ ਤੋਂ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਤੰਤ੍ਰ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਹ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਹਾਰਮੋਨ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਪਰਿਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੰਤ੍ਰ ਨੂੰ “ਲੜਾਈ-ਜਾਂ-ਉੜਾਨ” ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

74% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਭੀਭੂਤ ਜਾਂ ਤਨਾਅ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਤਨਾਅ ਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮੰਨ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸਰੀਰਕ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਠ ਦਰਦ, ਪੇਟ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ। ਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤਨਾਅ ਦਾ ਹੋਣਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੋਣਾ ਜਾਂ ਅਤਿਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ।

ਤਨਾਵ ਦੇ ਆਮ ਲੱਛਣ:

 • ਸਿਰ ਦਰਦ ਜਾਂ ਪਿੱਠ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਰਹਿਣਾ
 • ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਅ ਅਤੇ ਕਠੋਰਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ
 • ਦਸਤ ਜਾਂ ਕਬਜ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ
 • ਮਤਲੀ, ਚੱਕਰ ਆਉਣਾ
 • ਅਨਿਦ੍ਰਾ ਦਾ ਹੋਣਾ
 • ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ
 • ਵਜ਼ਨ ਵੱਧਣਾ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
 • ਤਵਚਾ ਦਾ ਟੁੱਟਣਾ (ਪਿੱਤੀ, ਐਕਿਜ਼ਮਾ)
 • ਸੈਕਸ ਡ੍ਰਾਈਵ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਮਨ ਨਾ ਕਰਨਾ
 • ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣਾ

ਸੁਭਾਅ ਲੱਛਣ:

 • ਘੱਟ ਜਾਂ ਜਿਆਦਾ ਖਾਣਾ
 • ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੌਣਾ
 • ਖੁੱਦ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ
 • ਅਤਿਕ੍ਰਮਣ, ਉਪੇਕਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ
 • ਸ਼ਰਾਬ, ਸਿਗਰੇਟ, ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ
 • ਦੰਦ ਪੀਸਣਾ ਜਾਂ ਜਬੜੇ ਦਾ ਅਕੜਨਾ
 • ਅਪ੍ਰਤਯਾਥਿਕ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣਾ
 • ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਲੜਨਾ

ਤਨਾਵ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਤਨਾਵ , ਸਿੱਧੇ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ, ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਆਮ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਗਾੜਾਂ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ| ਤਨਾਵ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਚ, ਵਿਅਕਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਡਾਕਟਰੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਥੈਰੇਪੀ ਜਾਂ ਤਨਾਵ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ| ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਮਾਈਂਡ ਪਲੱਸ ਤਨਾਵ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਅਤੇ ਜੀਵੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਅ ਸਕਣ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲੇ|

ਮਾਈਂਡ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਫੋਕਸ ਤਨਾਵ -ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇ ਮਲਟੀਡਿਸਪਲ ਅਤੇ ਸੰਪੂਰਨ ਇਲਾਜ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਮਰੀਜ਼ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੋਧਵਾਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕ ਥੈਰੇਪੀ, ਆਪਸੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਥੈਰੇਪੀ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ| ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਪਰ ਦੱਸੇ ਲੱਛਣਾ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਆਦ (8-12 ਹਫ਼ਤੇ) ਦੇ ਤਨਾਵ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਅਤੇ ਬੋਧਿਕ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਨਾਵ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਿੱਚ ਸਰਬੋਤਮ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਨਿਯਮਤ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਸਵੈ-ਨਿਗਰਾਨੀ ਸੁਝਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਤਨਾਵ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ|

Loading