ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ – ਲੁਧਿਆਣਾ

ਜਦੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ?

ਸ਼ਰਾਬ / ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰੀ ਦੀ ਤੀਵਰ ਇੱਛਾ ਜਾਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਹੋਣਾ :-

 • ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈਆਂ,ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ, ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਸ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ।
 • ਸਰੀਰਕ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋ ਗਿਆ,ਜਾਂ ਵਾਪਸੀ ਦੇ ਲਕਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਬੱਚਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਸੇ (ਜਾਂ ਬਾਰੀਕੀ ਤੋਂ ਸਬੰਧਿਤ) ਸ਼ਰਾਬ/ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
 • ਸਹਿਣਤਾ-ਸਹਿਨਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਸਾਕਸ਼ਯ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ/ਦਵਾਈ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਧੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਖੁਰਾਕ ਦੁਆਰਾ ਉਤਪਾਦਿਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹਨ (ਇਹਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦਾਹਰਣ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ-ਅਤੇ ਅਫੀਮ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਵਿਅਕਤੀ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜਾਨਾ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਪਤ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅਸਮਰਥ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਹਿਸ਼ਣੂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ)।
 • ਸ਼ਰਾਬ/ਨਸ਼ੀਲੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੈਕਲਪਿਕ ਸੁੱਖਾਂ ਜਾਂ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਉਪੇਕਸ਼ਾ, ਪਦਾਰਥ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਲੈਣ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਬਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਧੀ।

ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਵਿਗਾੜ ਕੀ ਹੈ?

ਸ਼ਰਾਬ/ਮਾਦਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਲੱਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਖਦ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦੀ ਕਸ਼ਮਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦਵਾਈਆਂ/ਅਲਕੋਹਲ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਧਿਕ ਲਾਲਸਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਅਨੁਪਲਬਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ, ਮਤਲੀ, ਉਲਟੀ , ਪਸੀਨਾ, ਸਰੀਰ ਕੰਬਣਾ, ਝਟਕੇ, ਦਸਤ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਣਾ, ਮਤਿਭ੍ਰਮ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨਾ ਇਹ ਆਮ ਲਕਸ਼ਣ ਹਨ। ਦੀਰਘਕਾਲਿਕ ਡ੍ਰਗ (ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਡ੍ਰਗ) / ਅਲਕੋਹਲ ਪਾ੍ਰਕ੍ਰਿਤੀ ਕਾਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਛਧ-10 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ (ਮਰੀਜਾਂ ਦਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਰਗੀਕਰਨ) ਆਦਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਨ।

 • ਦੂਜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਲਾਲਸਾ ਰੱਖਣਾ।
 • ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਂ ਅਕਸਰ ਨਸ਼ਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੇਠਾਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ।
 • ਚਿੰਤਤ, ਉਦਾਸ ਜਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦਿਖਣਾ।
 • ‘ਨਹੀਂ’ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰਥ ਅਤੇ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣਾ।
 • ਉਸੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ।
 • ਗੁੱਸਾ ਆਉਣਾ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਟਾਕਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
 • ਥੱਕਿਆ, ਚਿੜਚਿੜਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
 • ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਘੱਟ ਰੁੱਚੀ।
 • ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ।


ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ?

ਅਲਕੋਹਲ ਇਕ ਆਮ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ| ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭੁੱਕੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ. ਹੋਰ ਅਫੀਮ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ, ਹੈਰੋਇਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਡਾਕਟਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਖੰਘ ਦੇ ਸ਼ਰਬਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ,ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਡੀਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭੰਗ ਇਕ ਹੋਰ ਆਮ ਪਦਾਰਥ ਹਨ |ਕੋਕੀਨ ਅਤੇ ਐਮਫੇਟਾਮਾਈਨਜ਼ ਅਤੇ ਹੈਲੀਸਿਨੋਜਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਲਐਸਡੀ ਉਤੇਜਕ ਹੋਰ ਦਵਾਈਆਂ ਹਨ ਜੋ ਛੋਟੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ|

ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਨ?

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ| ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕਦੇ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਦਾਰਥ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਇਕ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਥੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਕ ਵਾਰ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਜਾਣ ‘ਤੇ, ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ’ ਤੇ ਘੱਟ ਨਿਯੰਤਰਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ| ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ਦੀ ਜਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਜ਼ਖਮੀ ਅਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਡਿਸਚਾਰਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ| ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਵਿਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਬੋਦਾ ਹੈ |

ਆਪਣੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰੋ:

ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇੜੀ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ|ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹਨ| ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ| ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਚਿਹਰਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਲਈ ਸੀਮਾਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ |

ਸਮਰੱਥ ਨਾ ਕਰੋ:

ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ‘ਸਮਰੱਥਾ’ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ|

ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਦਦ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੋ:ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ| ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਇਕ ਦੁਖਦਾਈ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ ਜਾਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|

ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋ:

ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ|ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਤਾਓ ਕੀ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਕਸੂਰ| ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਲਾਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਦਾਸੀਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਮੰਨੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ|

ਮਾਈਂਡ ਪਲੱਸ | ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ

ਮਾਈਂਡ ਪਲੱਸ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਬਾਇਓਪਸੀਕੋਸੋਸੀਅਲ ਇਲਾਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਬੇਮਿਸਾਲ, ਸਬੂਤ ਅਧਾਰਤ ਇਲਾਜ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹਾਂ| ਅਸੀਂ ਆਧੁਨਿਕ ਇਲਾਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਰਟ (ਸਵੈ-ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਸਿਖਲਾਈ) ਫਲਸਫੇ – ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਟੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਸੀਂ ਮੁੜ ਸਥਾਪਤੀ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ’ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬਾਹਰੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਇਲਾਜ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ|

ਇਲਾਜ ਇੱਕ ਡਰੱਗ ਡੀਟੌਕਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਵਾਪਸੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਪਰ ਇਕੱਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇਪਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ| ਇਸ ਲਈ ਇਸਦਾ ਰਸਮੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ| ਅਸੀਂ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਅਤੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸਚਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਦਵਾਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ| ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗ ਕਲੀਨਿਕਲ ਟੀਮ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ) ਵਿਚ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਨੋਚਕਿਤਸਕਾਂ ਅਤੇ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਆਪਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਤਜ਼ਰਬਾ ਹੈ|

ਸਾਡੇ ਵਿਆਪਕ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਝ, ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੰਭਾਵਤ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ, ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ|

MindPlus

ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਅਲਕੋਹਲ ਡਿਪੈਂਡੇਂਸ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ

ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸਦੀ ਲੱਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਡ੍ਰਗ ਡਿਪੈਂਡੇਂਸ: ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂਲ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੈ।

ਸ਼੍ਰੀ ਸੰਜੂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਉਮਰ 32 ਸਾਲ ਸ਼ਾਦੀਸ਼ੁਦਾ ਮਰਦ ਹਨ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਮਾਈਂਡ ਪਲੱਸ, ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਉ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਹਨ |

ਸੰਜੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਹੈਰੋਇਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵੱਧਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਹ 2.5 ਤੋਂ 3 ਗ੍ਰਾਮ/ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਚਿੜਚਿੜਾਪਨ ਅਤੇ ਆਕ੍ਰਾਮਕ ਸੁਭਾਅ, ਜੀਂਦ ਅਤੇ ਭੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੜਬੜੀ, ਗੰਭੀਰ ਵਾਪਸੀ, ਗੰਭੀਰ ਲਾਲਸਾ ਅਤੇ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਿੱਚ ਵ੍ਰਿਧੀ ਦੇਖੀ ਹੈ।

ਇਲਾਜ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਚਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਆਉਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਤਪਾਦਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਰਿਣਾਮ ਮਿਲੇ। ਮਰੀਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਕਸ਼ਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਪੂਰੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਸੰਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਫਾਲੋਅੱਪ ਦੇ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।

Loading